جاذبه های گردشگری شیراز

 

 

دروازه قرآن

ورودی شهر علم وادب، گل و بلبل، شیراز می باشد که تفرج گاهی با صفا نیز می باشد همچنین آرامگاه شاعر پر آوازه خواجوی کرمانی در آن محل قرار دارد